Kisigmánd  Község Önkormányzata Képviselőtestületének

1/2016.(II.11) önkormányzati rendelete

          Kisigmánd Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete  az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény ( továbbiakban Áht.) 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésérő a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Képviselőtestület Kisigmánd Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét: 108.676E  forintban

b) kiadási főösszegét:  168.676E  forintban

állapítja meg.

(2) A képviselőt-testület a költségvetési hiány összegét 60.000 E Ft-ban állapítja meg. Hiánypótlásra 60.000 E Ft,- előző évi pénzmaradvány igénybevételét rendeli el.

2.§(1) Az  önkormányzat engedélyezett létszámát,a közfoglalkoztatottak létszámát,valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait ,előirányzat csoportok,kiemelt előirányzatok,és kormányzati funkciók, szerinti bontásban az 1.számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat  költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait,előirányzat csoportok valamint  , kötelező feladatok,önként vállalt feladatok,állami feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási  cél szerinti bontásban ,valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának,vállalkozási maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A  (4) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,az 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év azon fejlesztési céljait,amelynek megvalósításához  a Stabilitási tv.3.§ (1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,az adósságot keletkező ügyletek várható együttes összegével együtt az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7)A Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,illetve a kezesség érvényesíthetőségéig ,és a Stabilitási tv.45.§(1)bekezdés a)pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások,felújitások kiadásait beruházásonként,felújitásonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Ahelyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10)Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(11) A gazdálkodási tartalék összegét és felosztását a 10.számú melléklet tartalmazza.

(12) Kisigmánd Község Önkormányzatának közgazdasági mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2014 évi likviditási ütemtervét a 12.számú melléklet tartalmazza.

3.§ A hitelfelvétellel kapcsolatos kizárólagos jogkör Kisigmánd Község Képviselőtestületét illeti meg.

4.§ Kisigmánd Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank NYrt.Közép-Dunántúli Régió Komáromi Fiókja.

5.§  A Képviselőtestület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton való növelését

b) Az intézményi egyéb folyó bevételek növelését.

6.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi

költségvetés végrehajtására.

(2) A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásában a           polgármesternek önálló jogköre van.

(3)  A polgármester felhatalmazást kap:

  1. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére,

  2. Pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

  3. Havi 100.000Ft/fő  összeg erejéig megbízási szerződés megkötésére legfeljebb 1 éves időtartamra.

  4. Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében ( vészhelyzetben)  a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- e rendelettől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia . Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre , egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(4) A (3) bekezdés  b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján tett intézkedés esetén a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

(5) A Képviselőtestület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 41.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a természetes személlyel való  szerződéskötés jogát átruházza a polgármesterre.

7.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében (továbbiakban Rendelet) megjelenő bevételek és kiadások módosításáról ,a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról  a képviselőtestület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselőtestület szükség szerint,de évente legalább négy alkalommal –a II.negyedévben,a III. Negyedévben az I.félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval együtt ,a IV.negyedévben ,valamint a tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a Rendeletet.

8.§ (1)A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módositására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására esetenként vagy feladatonként 3.000 E Ft erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselőtestületnek be kell számolni,melyekkel a képviselőtestület a Rendelet a 7.§(2)bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

9.§(1)A Képviselőtestület a társadalmi önszerveződő közösségek,sportegyesületek,együttesek,klubok,alapítványok,egyházi közösségek stb részére pénzbeli támogatást nyújt e rendelet 10.§-ában foglalt előírások mellett.

10.§.(1)Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor,hogy az önkormányzat a támogatott szervezetekkel /magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról,a támogatott tevékenységről a támogatás összegéről,a felhasználás határidejéről a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának)módjáról,feltételeiről,ütemezéséről,az elszámolási kötelezettség szabályairól,valamint a jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2)A megállapodás megkötésének feltétele,hogy a szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról,hogy köztartozás nem terheli,illetve gazdálkodó és egyébszervezetek felé fennálló tartozása nincs,eleget tett az egyesülési jogról szóló 2011.évi CLXXV.tv.30§-ában  előirt kötelezettségének ,valamint hogy megfelel a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.éviCLXXXI.törvényben foglalt feltételeknek.

(3)Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe azt nem a kért célra használta fel,vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott,a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4)A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott határideig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni,csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5)Amennyiben a támogatott beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról szóló 2011.éviCLXXV.tv.30.§-ában előirt kötelezettség teljesítését a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

14.§A Képviselőtestület a 2017.évi költségvetési rendelet megalkotásig felhatalmazza a polgármester,hogy a 2017.évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az intézmények részére,az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére,havonta előre a 2016.évi önkormányzati támogatás 1 havi átlagának megfelelő előleget utaljon.

15.§Ez a rendelet a kihirdetése  napján  lép hatályba,rendelkezéseit azonban 2016.január 1-től kell alkalmazni.

Pécsvárady Attila                                                           Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                                          jegyző helyette és megbízásából

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

 

A rendelet kihirdetve  : Kisigmánd, 2016. február 11.

Rátvainé Szöllősi Edit

jegyző helyette és megbízásából

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző