Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének

11/2005.(XII.15.)) számú rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

A Helyi Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bek., az 1995. Évi CIII. Tv. 46. § (1) bek. c. pont, a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.tv. 20.§. (2)-(3) bekezdésében, 23. §-ában, 24. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a törvényben meghatározott célok érdekében a képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§.

 1. A köztisztasággal összefüggő célok megvalósítására az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként hulladékkezelési közszolgáltatást szervez.

 2. A hulladékkezelési közszolgáltatás (továbbiakban közszolgáltatás a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, a szolgáltatás folyamatos biztosítását tartalmazza.

 3. A rendelet hatálya Kisigmánd község közigazgatási területére terjed ki.

 4. A község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon gondoskodni köteles.

II. A közszolgáltatás ellátása

2.§.

(1)2 A képviselőtestület a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos ,az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatás ellátásával a Remondis Oroszlány ZRT.-t bízza meg A megbízás kizárólagos jogot biztosít a közszolgáltatási feladatok ellátására.”

(2)A község közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai kötelesek az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni. A tulajdonos a lomtalanításból származó hulladékot külön engedély nélkül elszállíthatja bármely kommunális hulladéklerakó helyre, ahol ezt befogadják.

3.§

 1. Kisigmánd Község Önkormányzata az Oroszlány Város Önkormányzata által szervezett

kommunális regionális szilárd hulladékkezelési rendszerhez csatlakozik.

 1. A kijelölt kommunális regionális szilárd hulladéklerakó hely: Oroszlány 0204/20. hrsz. alatt elhelyezett depónia, amelynek kezelője és fenntartója a Remondis Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató RT.

III. A közszolgáltatás ellátásának és igénybe vételének szabályai

4.§

 1. A hulladék gyűjtése és tárolása az önkormányzat által az ingatlan tulajdonos részére első alkalommal térítésmentesen biztosított 110 literes gyűjtőedényben történik. .

 2. Ha a gyűjtőedény bármilyen okból a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik a cseréről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik saját és önkormányzati tulajdonú edény esetében. Az utóbbi esetben az edény a saját tulajdonába kerül, de a cserét – selejtezés céljából – az önkormányzatnál be kell jelenteni.

 3. A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha

 1. Nem a rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, kivéve a szabványos

szemétgyűjtő fóliazsákot.

b) A gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető és ez a

tulajdonosnak felróható okból következik be.

c) A gyűjtőedényben elhelyezett hulladék az ürítés, szállítás során a szállítást végző

személyek életében, testi épségben, egészségében vagy a járműben és berendezéseiben

kárt okozhat illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti.

d) Ha a gyűjtőedény mérgező, robbanásveszélyes, folyékony, veszélyes vagy olyan

anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem

ártalmatlanítható illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak

e).Az önkormányzat a szolgáltató kérésére 15 napon belül térítésmentesen átadja a közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonos nevét és lakcímét, a közszolgáltatással összefüggő feladatainak ellátása céljából.

5. §.

A közszolgáltató jogosult és egyben feladata is hogy megfelelő hulladéktároló edényzettel a lakosságot ellássa.

6. §.

 1. A települési szilárd hulladékot hetente egy napon kell elszállítani. A napot az önkormányzat és a szolgáltató szerződése határozza meg, ennek közhírré tételéről az önkormányzat gondoskodik.

 2. A szolgáltató és a tulajdonos az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő szállítási rendben is megállapodhatnak. Ebben az esetben a szállítás gyakoriságát és a fizetendő díját külön szerződésük határozza meg.

 3. A szolgáltató kötelessége az, hogy mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű begyűjtő és szállító járműről gondoskodjon.

 4. A szolgáltató az elmaradt szállítást 48 órán belül pótolja.

7. §.

 1. A tulajdonos a gyűjtőedényt a begyűjtés napját megelőző nap este helyezheti ki a közterületre oly módon, hogy sem a gyalogos sem a gépjárműforgalmat ne zavarja.

A gyűjtőedényt legkésőbb a begyűjtés napjának estéjén a közterületről el kell távolítani.

 1. Sem a hulladékot, sem a gyűjtőedényeket – kivéve a lomtalanításra meghirdetett időszakot és a közösségi gyűjtőedényeket közterületen tárolni tilos.

83

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az 1 számú melléklet tartalmazza.

(2) Ha a közszolgáltatási díjat az önkormányzat a rendelet a 8/A §-a alapján alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkedvezmény formájában megtéríti a Szolgáltatónak

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles , aki a rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére – a teljesített közszolgáltatás alapján , számla ellenében fizeti meg.

(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.

(6) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék , az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat , valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

8/A.§ (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa.

(2) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa, mindaddig,amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

(3) A közszolgáltatási díj 50 %-ának megfizetése alól mentesül az egyedül élő személy.

(4)5A mentesség igénybevételére irányuló kérelmet a Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltségéhez kell benyújtani. A kérelmet átruházott hatáskörben Kisigmánd község polgármestere bírálja el., melyről egyben értesíti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást ellátó közszolgáltatót is. A mentesség az elbírálást követő negyedévtől kezdődően illeti meg a jogosultat.

IV. A hulladéktermelő kötelezettségei és jogai

9.§.

 1. A hulladéktermelő (háztulajdonos, bérlő, lakáshasználó) alapvető kötelessége, hogy a

hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, törekedjen az arra alkalmas hulladék felhasználásáról, komposztálásáról.

 1. A hulladéktermelő a hulladékot az elszállításig úgy gyűjti tárolja, hogy az mások testi épségét, egészségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezze a növény és állatvilágot ne károsítsa, a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza.

 2. A hulladéktermelő az általa használt ingatlanon az egyszerű szállítást meghaladó hulladékot nem halmozhat fel, közterületen nem helyezheti el.

10.§.

 1. Veszélyes hulladékot a lakosság a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigeten elhelyezett veszélyes hulladékgyűjtőben ingyenesen helyezi el.

A veszélyes hulladékok felsorolását a függelék tartalmazza.

 1. Gazdálkodó szervezet veszélyes hulladékát az e célra szakosodott bármely engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtőnek külön szerződés szerint adja át.

11.§.

 1. A hulladéktermelő köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot a szabványos

gyűjtő edénybe gyűjteni és elszállítása napján a szemétgyűjtő autó közlekedésére alkalmas

közút mentén elhelyezni, s még aznap udvarába visszavinni.

 1. A Gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie, a gyűjtőedényben a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatáskor, az ürítéskor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza.

 2. A hulladéktermelő gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről rendeltetésszerű használatáról.

12. §.

A hulladéktermelő a szolgáltató felhívására az edényben összetömörödött vagy befagyott hulladékot ürítésre alkalmas állapotba hozza.

13. §.

A hulladéktermelő joga, hogy a

 • hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos szükséges felvilágosítást megkapja

 • az elmaradt hulladékszállítás pótlását igényelje

 • a hulladékszállítással kapcsolatos észrevételét a jegyzővel közölje..

V. A lomtalanítás

14.§

 1. A lomtalanítás része a kötelező közszolgáltatásnak.

 2. A szolgáltató által évente egy alkalommal szervezett lomtalanítás keretében a szolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékok elszállítja és ártalmatlanítja.

 3. A lomtalanításra szánt hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a szolgáltató a hirdetményben megjelölt. A veszélyes hulladékot elkülönített, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon kell elhelyezni.

 4. A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- vagy gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá baleset- vagy kárveszélyt ne idézzen elő.

 5. A szolgáltató a (2(, (3) és (4) bekezdésében foglalt előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.

 6. A lomtalanításba bevonható, illetve abból kizárt hulladékok körét a szolgáltató közli a hulladéktermelővel.

154.§. Hatályon kívül helyezve

VII. Hatálybalépés

16.§.

Ez a rendelet 2005. december 15 -én lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Pécsvárady Attila sk. Fülöpné Czunyi Andrea sk.

polgármester körjegyző

Kihirdetve: 2005. december 15.

Fülöpné Czunyi Andrea sk.

körjegyző

11. számú melléklet

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtétele 3,87 Ft/ liter +áfa amelynek alapján a 2011 évi ürítési díjak a következők:

80 literes 199,- Ft +áfa/ürítés

110 literes 274,- Ft +áfa/ürítés

240 literes 598,- Ft +áfa/ürítés

1100 literes 2739,- Ft +áfa/ürítés

1 A 8/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a által megállapított szöveg

2 A 9/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a által megállapított szöveg

3 A 9/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a által megállapított szöveg

4 A 9/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3.§-a által megállapított szöveg

5 A 4/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a által megállapított szöveg