KISIGMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

8./2014.(XII.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának  részletes szabályairól.

Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 51. § (5) bekezdésében valamint a 143.§  (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. FEJEZET

A rendelet hatálya és  célja

1. §

  1. A rendelet hatálya Kisigmánd község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra  az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

  1. E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Kisigmánd község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, és tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterület elnevezésére , azok megváltoztatatására  vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja

  1. Kisigmánd község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

 

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

a.)        Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

b.)        Közterület elnevezése: az (1) bekezdésben meghatározott közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból ( rendszerint  út, utca, útja,  tér, park, köz, sétány, dűlő, árok ) álló neve, amely név  a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.

  1. Építési telek: a község  belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó- és üdülőtelek.

2. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági

vagy egyéb rendeltetésű épület.

c.)        Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület.
e.)        Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

 

II. FEJEZET

A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. §

(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Nem kell nevet adni  a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.

 

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősítheti.

4. §

(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.

5. §

(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.

(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az emlékállító utcanevekkel szemben.

6. §

(1) Élő személyről közterületet  elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,

a)         akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű              volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b)         aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan                jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c)         akinek a község  életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével               hozzájárult  Kisigmánd  egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(3) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.

 

Közterületnevek megszüntetése

 

7. §

(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület határozatával megerősíti.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

III. FEJEZET

Hatásköri és eljárási szabályok

8.§

(1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

Az elnevezésről a képviselőtestület határozattal dönt. A képviselőtestület döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltsége látja el.

(2) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság vélemény nyilvánítása e rendelet 8.§-a alapján történik, azonban a lakosság véleményének a Képviselőtestület  döntésére nincs kötelező ereje.

(3) Nem lakossági kezdeményezés esetében a  Képviselőtestület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a Képviselőtestület  döntésére nincs kötelező ereje.

9. §

Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni..

10. §

A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltsége látja el.

Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem támogatja.

 

11. §

(1) A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a járáshivatalt, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot,  postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét,

(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanév táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltsége gondoskodik.

(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

12. §

A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

 

IV. FEJEZET

Házszámozás

13. §

(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik.

(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazza  a közterület elnevezését.

 

Házszámozás szabályai

 

14. §

(1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:

a)         zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,

b.) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a

számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig, ha az utca külterületen folytatódik, a  sorszámozás tovább folytatható,

c)         új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon a páratlan, jobb oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás folyamatosan emelkedik ,

d)        a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,

e)         a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma

megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,

f)         a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat     megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé      tenni,

g)         a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell     megállapítani.

h)         amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.

15. §

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával, táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

16. §

 

A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

 

Utcanevek és házszámok megváltoztatása

17. §

(1) Közterületnév  vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.

(2) Közterületnév  vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő átvezetésében közre kell működni.

(3) Közterületnév  vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az új elnevezést, számozást lehet használni.

18.§

A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. §

(1) E rendelet 2014. december 08. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – az önkormányzat – a költségvetésben rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utcanév táblák pótlásáról.

(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.

 

Pécsvárady Attila                                                    Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                                   jegyző helyett és megbízásából

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. december 08. napján kihirdetésre került               Rátvainé Szöllősi Edit

jegyző helyett és megbízásából

                                                                                                 Fülöpné Czunyi Andrea

                                                                                                    aljegyző