KISIGMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Kisigmánd Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében,  kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

Adókötelezettség

1. § Adókötelezettség terheli a magánszemélyt Kisigmánd község  belterületén lévő

a) lakás,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

c) telek,  

                       d) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után.

II.

Adómentesség, adókedvezmények

2. §  (1)  Tárgyi adómentes:

  1. a szükséglakás és a komfort nélküli lakás,

  2. építési tilalom alatt álló telek,                                        

  3. az építési hatóság által igazolt beépítésre nem alkalmas telek,

  4. a lakáshoz, tartozó kiegészítő helyiség

  5. a lakás  elhelyezésére szolgáló telken lévő,  mező- és erdőgazdasági tevékenység céljára létesített melléképület, melléképületrész,

  6. az ideiglenes építmény.

 

3. §   Személyi adómentességben, adókedvezményben részesül:

       (1) Kérelem alapján

            adómentességben részesül  az  a 65 éven felüli magánszemély, tulajdonos lakásbérlő- ide

            nem értve a vagyoni értékű jog jogosultját- aki előző év december 31-ig betöltötte 65. 

            életévét és egyedül  lakik életvitelszerűen az  adóköteles lakásban.
  (2) Az adómentességre, adókedvezményre jogosult adóalany igényét az adóévet követő év január 31. napjáig jelentheti be – az iratok csatolása mellett – az önkormányzati adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

III.

Az adó mértéke

 4. §      Az adó évi mértéke

            a) lakás esetén 5.000.- Ft,

            b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 10.000.- Ft,

            c) telek esetén 10.000.- Ft,

            d) lakásbérleti jogonként 5.000.- Ft.

 

IV.

Értelmező rendelkezések

5. §  1.  Ideiglenes építmény: olyan ingatlan jellegű, ideiglenes műszaki alkotás, amely nem a talajjal  való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának a megváltoztatása folytán jött létre.

        2.  Melléképület, melléképületrész: Huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, gépjármű, babakocsi tárolására szolgáló épület, vagy épületrész. . A többlakásos lakóépületben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja.

          3. Öregségi nyugdíjminimum: A társadalombiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) kormányrendeletben meghatározott öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege.

          4. Szükséglakás, komfort nélküli lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény értelmező rendelkezései alapján a feltételeknek megfelelő lakás.

 

V.

Záró rendelkezések

 6. § (1)   Ez a rendelet 2016. január 1. napjával lép hatályba.

(2)    Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3)    E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

       1. Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális

           adójáról szóló 4/1992.(V.25.)  önkormányzati rendelete.        

      2. Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális

                 adójáról szóló 4/1992.(V.25.)  önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló

                 9/2007.(XI.30.) önkormányzati rendelete.

     3. Kisigmánd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális

                 adójáról szóló 4/1992.(V.25.)  önkormányzati rendeletének  módosításáról szóló

                10/2012.(XII.12,) önkormányzati rendelete

Pécsvárady Attila                                                                   Rátvainé Szöllősi Edit polgármester                                                                  jegyző helyett és megbízásából

 

                                                                                                 Fülöpné Czunyi Andrea

                                                                                                            aljegyző

 

Kihirdetve:

Kisigmánd, , 2015. december 01.                                                         

                                                                                                            Rátvainé Szöllősi Edit

                                                                                      jegyző helyett és megbízásából

                                    

                                                                                                 Fülöpné Czunyi Andrea

                                                                                                            aljegyző