Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

Kisigmánd Község  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a  mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében  és a  37. § (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.

(1)E rendelet tárgyi hatálya Kisigmánd község közigazgatási területén található valamennyi közterületre kiterjed. E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a Kisigmánd község Önkormányzatának tulajdonában álló  az ingatlan-nyilvántartás  helyrajzi szám mutatójában  közterületként nyilvántartott földrészlet.

(2) E rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületeket filmforgatási célra használó természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.

2. §

A  mozgóképről  szóló  2004. évi II.  törvény (a továbbiakban:  Mgtv.)  szerinti  filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait  kell alkalmazni.

3.§

(1) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő,  Mgtv-ben   meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármesterre ruházza át.

4.§.

(1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

5.§

(1) Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) Eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását  a filmforgatással kapcsolatos  lényeges információkról

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyben szokásos módon , továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésben  hozható esetleges károk megtérítését beleértve a harmadik személynek által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat hatósági szerződés szerinti jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak  annak a kérelmezőnek , akinek a közterület-használati szerződése  a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenesen  közterület-használat vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg , vagy a jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően  szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak , akinek a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül az önkormányzattal szemben bármilyen kiegyenlítetlen köztartozása volt.

6.§

(1) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható , valamint rendkívüli természeti események esetén  az Önkormányzat az akadály elhárítását, illetve elhárulását  követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterület olyan időtartamú használatát, amennyi ideig a filmforgatás akadályoztatva volt.

7.§

(1) A filmforgatási  célú közterület-használati díj megegyezik az Mgtv 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható.

(3) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. .Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. A Közérdekű célt Kisigmánd Község Polgármestere igazolja.

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

8 .§

 (1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon  filmforgatás célú  közterület-használat nem engedélyezhető.. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

9.§

(1) A település központjában, valamint a polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80 %-át

(2) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(3) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) Ha  az Mgtv.  szerinti  hatósági  szerződés  megküldésének  időpontjában  a  közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

10. §

(1)Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon  lép hatályba.

Pécsvárady Attila                                                       Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                                      jegyző helyett és megbízásából

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

 

Rendelet kihirdetve: Kisigmánd, 2013. december 18.
Rátvainé Szöllősi Edit

jegyző helyett és megbízásából

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző