Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kisigmánd Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l)bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.törvény 24.§.(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ,  a következőket rendeli el:

1.§

(1) Kisigmánd Község Önkormányzata azon személyek közösségek munkásságának méltó elismerésére, akik hosszú időn át folytatott  tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a község fejlődésében, jó hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az egyetemes emberi értékek gyarapításában, az alábbi kitüntető címeket alapítja:

  1. Kisigmánd Község Díszpolgára  cím

b)Kisigmándért díj

  1. Kisigmánd Község  Pedagógiai Díj

  1. Kisigmánd Község  Egészségügyi Díj

  1. Kisigmánd Község Közszolgálatáért Díj.

2.§

” KISIGMÁND KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA „cím

(1) A kitüntető cím  adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett  a magyarság ezen belül  Kisigmánd községnek , amely hozzájárult a község  jó hírnevének öregbítéséhez. A cím a kiemelkedő életút elismeréséért adományozható annak a személynek, aki  példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím évente legfeljebb 1 db adományozható.

(2)  Kisigmánd  díszpolgárát az önkormányzat és a község lakosságának tisztelete , megbecsülése övezi és nevét a községházán elhelyezett emléktáblán kell megörökíteni.

(3)  Évente legfeljebb 1 díj adományozható

3.§

KISIGMÁNDÉRT  cím

(1) A kitüntetés azon személyeknek, közösségeknek gazdasági társaságoknak adományozható, akik Kisigmánd község területén  legalább 10 évig tartós eredményes munkát folytatnak és kimagasló teljesítményükkel hozzájárulnak a  község fejlődéséhez.

(2) Évente legfeljebb 2 díj adományozható.

4.§

Kisigmánd Község Pedagógiai Díj

(1) A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő eredményt értek el a városban az oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben is és tevékenységüket legalább 10 éven át gyakorolták.

(2) A díj odaítélésére a polgármester tesz javaslatot.

(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

 

5.§

Kisigmánd Község  Egészségügyi Díj

(1) A díj a község  lakosai érdekében az egészségügyi ellátás terén kiemelkedő, a gyógyítás, megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, lelkiismeretes munkát végző személyeknek és közösségeknek adományozható. Életmű díj annak adható , aki a gyógyítás területén legalább 10 éven át tevékenykedett és köztiszteletben áll.

(2) A díj odaítélésére a polgármester és a képviselőtestület tagjai tehetnek javaslatot.

(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

Kisigmánd Község  Közszolgálatáért Díj

 (1) Kisigmánd Község Képviselő-testülete által a helyi közszolgálati feladatok eredményes megvalósításában részt vevő köztisztviselők kimagasló tevékenységének elismerésére alapított Kisigmánd Község  Közszolgálatáért Díj” azon köztisztviselőknek adományozható, akik a község  közéletében, köztisztviselői jogviszonyban, a polgárok ügyeinek intézésében, Polgármesteri Hivatal munkájában, a korszerű és hatékony, ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

(2) A díj adományozásáról a képviselő-testület dönt.

(3) A díj  odaítélésére a polgármester és a jegyző együttesen tesz javaslatot.

(4) A kitüntetés adományozásának feltétele legalább 10 éven át a közszolgálatban végzett kiemelkedő szakmai munka.

(5) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

Az adományozás rendje

6. § (1).A Kisigmánd Község Díszpolgára  és a Kisigmándért díj március 15-én a  Kisigmánd Község  Pedagógiai Díj a Pedagógusnapon, június első vasárnapján, a Kisigmánd Község  Egészségügyi Díj a Semmelweis Napon, július 1-jén  a Kisigmánd  Közszolgálatáért Díj a Köztisztviselők Napján, július 1-jén kerül átadásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert a kitüntetéseknek más, arra méltó helyen, időpontban és körülmények között való átadására is.

(3) A Kisigmánd Község Díszpolgára  és a Kisigmándért díj  kitüntetésre javaslatot tehet:

a) polgármester

b) önkormányzati képviselő

c) a községben működő pártok és társadalmi  szervezetek

d) egyházak

e) legalább 50 fő kisigmándi lakos

(4) A Kisigmándért díjKisigmánd Község  Pedagógiai Díj, a Kisigmánd Község  Egészségügyi Díj  és a Kisigmánd  Közszolgálatáért Díj a kitüntetésre bárki e rendelet 1 mellékletében meghatározott ” Kitüntetési javaslat ” nyomtatvány kitöltésével   nyújthat be  javaslatot a  polgármesterhez.

(5) Saját maga továbbá a PTK. szerinti közeli hozzátartozója  részére  kitüntetés adományozását senki nem indítványozhatja.

(6) A polgármester  kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján, az érintett terület szakmai közvéleményét figyelembe véve, alakítja ki, és terjeszti a képviselő-testület elé.

(7) A kitüntető díjak adományozásáról – kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján – a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett személyes adatait nem tartalmazhatja.

(8) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet nyilatkoztatni kell arról, hogy az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi sajtóban, rádióban és televízióban az adományozás indokolásában szerepelhetnek-e személyes adatai.

(9) A Kisigmánd Díszpolgára   Díjjal külön erre az alkalomra készített a község címerével ékesített  oklevél  aranyérem és bruttó 50.000 Ft,- pénzjutalom jár.

(10) Az oklevél tartalmazza :

a)az adományozó megjelölését

b)a díszpolgár nevét

c)a polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét és keltét és

  1. Kisigmánd község Képviselőtestülete bélyegző lenyomatát

(11) A kitüntetéssel járó aranyérem kör alakú 7 cm átmérőjű , amelynek előlapja a község címerét ábrázolja hátlapja:  középen  a kitüntetett nevét alul kitüntetés évét felül a Kisigmánd Község Díszpolgára feliratot tartalmazza.

(12) Kisigmándért cím díszes tokban elhelyezett oklevélből  egy ezüst kitűzőből áll és 50.000 Ft,- pénzjutalomból áll.

(13) Az oklevél tartalmazza :

a) az adományozó megjelölését

b) a kitüntetett nevét

c) a polgármester aláírását, a kitüntetés átadásának helyét és keltét

d) Kisigmánd község Képviselőtestületet bélyegző lenyomatát

(14) A kitűző kör alakú 25 mm átmérőjű , előlapja a község címerét  ábrázolja felül  ” Kisigmándért ” felirattal.

(15)A szakmai  kitüntető díjakkal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege egyén részére  nettó 100.000 Ft,- közösség, vagy csoport kitüntetése esetén fejenként 50.000 Ft,-

(16) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, oklevél és pénzjutalom jár, a csapat, illetve közösség minden tagja oklevelet kap.

17) A díj ugyanazon személynek és közösségnek legalább 5 év elteltével adományozható ismételten.

18) A kitüntetések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

19) A kitüntetettekről – kitüntetési fajtánként – díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell vezetni.

20) A kitüntetett személyekről és közösségekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kitüntetettek nevét, foglalkozását, az adományozás évét, és mellékelni kell az adományozásról szóló határozatot.

21) A kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő, szervező és ügykezelési feladatokat at aljegyző látja el.

(22)A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik, így különösen: akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, ha vele szemben hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.

23) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezik, akik az adományozásra javaslatot tehetnek.

24) A visszavonásról a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület dönt.

 

Záró rendelkezések

7.§  (1) Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba .

Pécsvárady Attila                                                       Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                                      jegyző helyett és megbízásából

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

 

Rendelet kihirdetve: Kisigmánd, 2014 február 6.
Rátvainé Szöllősi Edit

jegyző helyett és megbízásából
Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző