Kisigmánd  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kisigmánd   Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 §-ának (1) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. §-ának (3) bekezdésében  45. §-ában, 48. §-ának (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében, 131.§ (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 8.-8.a  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

 Eljárási rendelkezések

1.§.

(1) A rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások  iránti kérelmet a Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltségén 2948. Kisigmánd, Fő u 1 szám ( továbbiakban: Hivatal ) kell előterjeszteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket

a) rendkívüli települési támogatás,lakhatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatás  esetén  az e rendelet  1 melléklete,

b) ápolási támogatás esetén az e rendelet 2 melléklete

c) beiskolázási segély esetén az e rendelet 5 melléklete

d) szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása esetén az e rendelet 6 melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani.

(3) A Hivatal a döntés előkészítése során  a kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt készíthet.

(4) A környezettanulmány során vizsgálni kell a kérelmező vagyoni jövedelmi viszonyait, életvitelét.

(5) Ha az aktív korú kérelmező vagy a vele közös  háztartásban élő személy jövedelemmel nem rendelkezik, csatolni kell az illetékes Munkaügyi Központ igazolását, hogy álláskeresési támogatásra nem jogosult és részére képzettségének megfelelő munkahelyet az igazolás kiállításának időpontjában nem tudnak biztosítani.

(6) Annak igazolására, hogy a szülő a gyermekét egyedül neveli , illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárásról szóló okirat , vagy a Magyar Államkincstár illetékes szervének a családi pótlék folyósításáról kiállított igazolása szolgálhat.

(7) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet

c) megkeresheti az igazolást kiállító  szervet, munkáltatót

d) az illetékes földhivatalt

(7) Települési támogatás kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető körülményeket a közüzemi számlák, a gyógyszerszámlák, a táppénzes papír, baleseti jegyzőkönyv a biztosító kárfelmérési jegyzőkönyvével és egyéb iratokkal kell igazolni.

(8) Az Szt-ben valamint az e rendeletben meghatározott  feltételek szerint a szociális hatásköröket ,átruházott  hatáskörként  a polgármester gyakorolja

(9) Az egyedi méltányosságot  a képviselőtestület gyakorolja.

(10) E rendeletben szabályozott ellátások közül egy család ugyanazon évben  legfeljebb három,  ellátási formában részesülhet.

 

II. Fejezet

Szociális rászorultságtól  függő pénzbeli ellátások

Aktív korúak ellátása

2.§

         (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a támogatás jogosultságának feltételeként köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.

(2) A lakókörnyezet rendezett

a) ha a lakóingatlanon lévő épület kívül belül karbantartott,

b) ha a kert és az udvar megfelelően megművelt vagy legalább gyommentesített,

c) ha az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési melléktermék, fémhulladék,

d.) ha a lakóingatlan előtti közterület rendben tartott,

e) ha az ingatlanokat elválasztó kerítés karbantartott.

 

 Települési támogatás

3. §

(1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére települési  támogatást  nyújt az alábbi formában:

a)  rendkívüli települési támogatás

b)  lakhatási támogatás

c)  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

d)  temetési támogatás

e)  ápolási támogatás

f)  egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatás

g) beiskolázási támogatás

h) szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása

 

Rendkívüli települési támogatás

4. §

(1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, elégséges jövedelemmel nem rendelkező, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szoruló nagykorú személy, illetve család részére nyújtható az alábbi esetekben:

a) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett

b) váratlanul fellépő súlyos betegség vagy tartós rokkantság miatt jövedelem-kiesése következett be, vagy

c) nyugdíj vagy bármely más részére megállapított jövedelem, segély folyósítása késik

d) nagy értékű lakás felszerelési tárgy – kivéve szórakoztató elektronika – vagy munkaeszköz meghibásodása esetén

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,

miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált.

(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás , ha

a) a kérelmezővel egy háztartásban élők  egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át  meghaladja;

b) az egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %  meghaladja;

c) a kérelmező tartását tartási, öröklési, életjáradéki szerződésben vállalták,

d) a kérelmező , olyan aktív korú személy , aki álláskeresőként, illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként munkahely keresés céljából nem működik együtt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal munkaügyi szervével

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb összege, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

 

Lakhatási támogatás

 5. §

(1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként

a) fűtési támogatás október 15-április 15. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra

b) közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg, évente 3 alkalommal.

c) közüzemi hátralék felhalmozásának kifizetéséhez nyújtott támogatás állapítható meg évente 1 alkolammal

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás  állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, akinél az egyháztartásban élők   egy főre jutó nettó havi jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át egyedül élő esetén a 300%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege fűtési időszakra havonta 5000 Ft,- vagy vegyes tüzelés esetén természetben nyújtott 10q fa vagy szén adható.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított támogatás összege alkalmanként  5000 Ft,-

de nem haladhatja meg a havi számla összegét.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével egyenlő, de nem lehet több a kiegyenlítendő számla összegénél.

A támogatás nyújtásának feltétele előrefizetős mérőóra felszerelése.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

6.§.

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell támogatásban részesíteni, akik a gyermek iskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése vagy

a gyermek hátrányos helyzete miatt szorulnak anyagi segítségre.

(2) Nem állapítható meg a gyermek részére a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) Az egy-egy alkalomra megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként nem lehet magasabb az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél. Az évente megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatások együttes összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, különös méltánylást érdemlő esetben háromszorosát.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható természetben utalvány formájában és étkezési díj térítésben közvetlenül a szolgáltatóhoz utalva.

 Temetési támogatás

7.§.

(1) Elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásként támogatás nyújtható annak a személynek , aki az elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott, és  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át egyedül élő esetén 300 %-át.

(2) A támogatás mértéke:

a) a temetési számla összegének 25 %,

b) a helyben szokásos temetési költség 10 %-a . A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség  összege: 200.000 Ft,-

c) nem haladhatja meg a mindenkori  öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(3) Amennyiben feltételezhető , hogy az elhunyt hagyatékából a temetés költsége fedezhető lenne és a temettető családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át  egyedül álló esetén 200 %-át , 100.000 Ft, összegig kamatmentes kölcsön nyújtható. A kölcsön összegét hagyatéki teherként  az illetékes közjegyzőnél be kell jegyeztetni.

(4) A támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Hivatalba.

Ápolási támogatás

8.§

 (1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a Kisigmánd közigazgatási területén lakóhellyel  rendelkező  és életvitelszerűen Kisigmándon lakó nagykorú közeli  hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) az igénylő 18. életévét betöltött tartósan ön maga ellátására nem képes  beteg személy gondozását ápolását végzi ,

b) az igénylő kora egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekeintettel a feladat ellátására

c) az igénylő regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátásra , valamint nyugellátásra nem jogosult,

d) az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és vagyonnal nem rendelkeznek.

e) az igénylő nem jogosult az Szt 41.§-a alapján ápolási díjra.,

f) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

g) az ápoló és az ápolt között tartási életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

(2) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében  az alábbi igazolásokat kell benyújtani:

a) Az ápolásra szoruló  személy tartósan beteg állapotát igazolni  az ápolásra szoruló személy háziorvosa által kiadott  igazolással lehet

(2) Az ápolási támogatást meg kell szüntetni:

a) az ápoló részéről nem szükséges az állandó ápolás gondozás,

b) az ápolt személy intézményi ellátásban részesül 2 hónapot meghaladóan

c) az ápoló nem látja el feladatát

ca) hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja az ápolt személyt

cb) nem biztosítja az ápol személy megfelelő lakhatását , személyi higiéniáját,

cc) nem biztosítja az ápolt személy megfelelő étkeztetését, gyógyszerezését,

cd) nem biztosítja az ápolt személy egészségi állapotának megfelelő háziorvosi, kezelőorvosi kapcsolattartást.

d) ápoló rendszeres pénzellátásra szerez jogosultságot

(3) Az ápolási célú települési támogatás folyósítás alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.

(4) Az ápolási célú települési támogatás összege  megegyezik  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

(5) Az ápolási támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.

(6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

 

 Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtott támogatás

9.§

 (1) Egészségi állapot megőrzéséhez nyújtható támogatás  annak a szociálisan rászoruló személynek, aki  közgyógyellátási igazolványra nem jogosult  és

a)  családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az 70.000 Ft-ot egyedül élő esetében a 95.000 Ft-ot  és

b) és havi rendszeres   gyógyító ellátásának  költsége eléri  az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át

(2) A települési támogatás adható

a) Évente egyszer egy összegben , amely az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg éves szinten az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,

b) az (1) bekezdés szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától számított egy éves időtartamra is megállapítható , összege  az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 3000 Ft-ot.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök listáját és kiváltás helye szerinti gyógyszertár igazolását a költségek összegéről  szóló igazolását.

Beiskolázási támogatás

 

10.§

(1) Kisigmánd Község Önkormányzata a gyermekek iskoláztatásáról gondoskodó családok megsegítésére a költségvetésben meghatározott összeget különít el, melyet a tanév kezdésére biztosít.

(2) beiskolázási segélyre jogosult a nappali tagozaton rendszeres oktatásban részesülő általános iskolás,az első szakmát és az első diplomát szerző tanuló

(3)A beiskolázási segély kérelemre  adható  a szociális szempontból rászoruló családok részére .

(4)Szociális szempontból rászoruló a család, ha az egy főre jutó nettó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 2,5-szörösét  nem haladja meg.

 

 Szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatása

11.§

(1) Kisigmánd   Község  Önkormányzatának Képviselőtestülete az első diplomájukat szerző és tanulmányi szerződéssel nem rendelkező   nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók támogatására az éves költségvetésben meghatározott összeget különít el.

(1)Támogatásra az a fiatal jogosult, aki egyetemi, illetve főiskolai tanulmányainak megkezdése előtt a 25. életévét nem töltötte be, önálló keresettel nem rendelkezik, valamint a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

(2)A támogatás összegét a polgármester  félévenként az elért tanulmányi eredmény függvényében a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3)Az önkormányzat a támogatást kérelemre, havonta folyósítja. A kérelemhez mellékelni kell a 4. számú mellékletben foglaltakat.

 

III. fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

Köztemetés

12.§

(1)Köztemetés esetén a kérelemhez csatolni kell az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről nem gondoskodik

(2) Köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól a polgármester részben vagy egészben akkor mentesítheti az eltemetésre kötelezett személyt, ha

a) havi rendszeres pénzbeli szociális vagy gyermekvédelmi ellátásban részesül vagy

b) amennyiben az eltemettetésre köteles személynek  a családjában számított egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át   egyedül élő esetén annak 200 %-át és a fizetésre kötelezett illetve családja nem rendelkezik, olyan forgalomképes vagyonnal, amelyből a köztemetés költsége kiegyenlíthető. ( ide értve a hagyatéki vagyont is )

IV. fejezet

Szociális szolgáltatások

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások

közös szabályai

13.§

(1) A képviselőtestület  az Önkormányzat működési területén biztosítja az arra rászoruló polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat .

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást a rászorult írásbeli kérelme alapján biztosítja az önkormányzat..

(3) A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást igénybe vevő térítési díjat fizet.

(4) Az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait:

  1. a határozott idejű szociális ellátás időtartamának lejártával

  2. a jogosultnak, ill. törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kérelmére

  3. a jogosult halálával

  4. ha a szociális ellátás jogosultsági feltételei már nem állnak fenn

  5. ha az ellátást igénybe vevő személyi térítési díjfizetési kötelezettségének 2 hónapig nem tesz eleget.

Étkeztetés

14.§

 (1) Szociális étkeztetésre jogosult,:

a.) 70. életévét betöltötte,

b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba.) egészségi állapota vagy,

bb) fogyatékossága vagy,

bc) pszichiátriai betegsége vagy

bd) szenvedély betegsége vagy

be.) hajléktalansága  indokolja.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,aki kórházi gyógykezelés után lábadozik,aki mozgásában korlátozott, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy egészben gondoskodni nem tud.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak tekinti azt a személyt,aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(4) Pszichiátriai betegsége illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógykezelést nem igényel és önmaga ellátására csak részben képes.

(5) hajléktalanság miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt akinek lakóhelye a hajléktalan szállás.

(6) A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat lehet elfogadni

a) (2) bekezdés ba) pontban meghatározott esetben: kórházi zárójelentés, háziorvosi, szakorvosi igazolás

b) (2) bb) pontban meghatározott esetben a fogyatékossági támogatást megállapító jogerős határozat

c) (2) bc) és bd)  pontban meghatározott esetben az illetékes szakorvos igazolása

d) (2) be) pontban meghatározott esetben lakcím igazolására szolgáló régi típusú személyi igazolvány, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

( 7) Az önkormányzat a szociális étkeztetést a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás – útján biztosítja.

(8) Az étel kiszállításáról igény esetén az önkormányzat gondoskodik.

 

Házi segítségnyújtás

15.§

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni :

a) azokról az időskorú személyekről , akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből

nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá

b) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről ,akik ezt az ellátási

formát igénylik illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

(2) Az önkormányzat a házi segítségnyújtásról  a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás – útján  gondoskodik.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16.§

(1)  Az önkormányzat  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működési területén  a Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás  útján biztosítja. .Az ellátást Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye  ( 2900. Komárom, Árpád u 2-4) látja el. .A jogosultságot- kérelemre- az intézmény vezetője szociális rászorultság alapján állapítja meg.

(2) Az ellátás térítési díj-mentes.

 

 Családsegítés

17.§

(1)Az Önkormányzat a  Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a Családsegítést. A jogosultságot kérelemre az intézmény vezetője szociális rászorultság alapján állapítja meg.

(2) Az ellátás térítési-díj mentes

 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapszolgáltatások

Gyermekjóléti szolgáltatás

18.§

(1)Az Önkormányzat a  Komárom és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatásokat.. A jogosultságot kérelemre az intézmény vezetője  állapítja meg.

(2) Az ellátás térítési-díj mentes

 

Gyermekek napközbeni ellátása

19.§

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásának keretében gondoskodik az ellátásban részesülő gyermekek nappali felügyeletéről, neveléséről és étkeztetéséről.

(2) Az ellátás szervezeti formájaként az önkormányzat Közoktatási társulás formájában óvodát ( Kincseskert Óvoda  Nagyigmánd ) tart fenn.

Szépkorú polgárok köszöntése

20.§

(1)Az önkormányzat nevében a polgármester évente köszönti a 90. életévét betöltött Kisigmánd Községben bejelentett lakóhellyel rendelkező  magyar állampolgárokat, amennyiben azok előzetesen hozzájárultak.

V.Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

21.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-én lép hatályba

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  hatályát veszti :Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(XII.18.)  önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról.

 

Pécsvárady Attila                                                                   Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                                                   jegyző helyett és megbízásából:

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 27.

Rátvainé Szöllősi Edit

jegyző helyett és megbízásából:

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző