Kisigmánd Község Önkormányzat  Képviselőtestületének

3/2016.(V.02.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kisigmánd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011 .évi CXCV. törvény 91.§  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.:

1.§(1)Kisigmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) 182858 E Ft bevételi főösszeggel

b) 108189 E Ft kiadási főösszeggel

ezen belül:

ba)  13966 E Ft személyi juttatással

bb)  3182 E Ft munkaadót terhelő járulékkal

bc ) 17422 E Ft dologi kiadással

bd ) 17643 E Ft pénzeszközátadással és támogatásértékű kiadással

be ) 17095 E Ft felhalmozással

bf)  38817 E Ft felújítással

bg)       64  E FT finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

2.§ Az Önkormányzat 2015.évi maradványát 74669 E Ft-tal fogadja el.

Ebből:

   a) Önkormányzat:  74669 E  Ft

3.§ Az Önkormányzat felosztható maradványát 74669  E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a/Önkormányzat  maradványa:  74669  E Ft

4§ (1)Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési,fenntartási kiadási  előirányzatainak költségvetési szervenként, kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését részletezve a 2 melléklet tartalmazza.

6.§ A felújítási előirányzatokat célonkénti teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

7.§ A felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

9.§Az éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként,ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 6 melléklet tartalmazza.

10.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

11.§ Működési célú támogatások államháztartáson kívülre a  8 melléklet tartalmazza.

12.§Az Önkormányzat közgazdasági mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

13.§ Az összevont könyvviteli mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

14.§ A pénzmaradvány –kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

15.§ A pénzeszközváltozást a 12. melléklet tartalmazza.

16.§ Az adósság állományát lejárat,eszközök,bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

17.§ A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

18.§  A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

19.§ A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

20.§ A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 17. melléklet tartalmazza.

21.§ A vállalkozási maradvány kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

22.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Pécsvárady Attila                                     Rátvainé Szöllősi Edit

polgármester                                    jegyző nevében és helyett

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2016. május 2.

 

Fülöpné Czunyi Andrea

aljegyző